Menu
Reklamační řád

Reklamační řád

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Rámcové kupní smlouvy uzavírané s Prodávajícím, společností Remarkplast compounding a.s., IČO: 044 69 577, se sídlem Bohuslavice 123, PSČ 798 56, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 7402.

ČLÁNEK 1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Kupující je povinen seznámit se s Reklamačním řádem před samotným objednáním zboží.

2. Kupující odesláním objednávky či podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s tímto Reklamačním řádem, včetně sdělení před uzavřením smlouvy, a že s ním výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Reklamační řád je nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím.

3. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi v Rámcové kupní smlouvě. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován v Rámcové kupní smlouvě. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

4. Tento Reklamační řád Prodávajícího je veřejně přístupný na webových stránkách Prodávajícího a v listinné podobě v místě sídla Prodávajícího.

ČLÁNEK 2.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2112 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“).

2. Prodávající odevzdá Kupujícímu zboží v ujednaném množství a jakosti.

3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při přechodu nebezpečí škody na věci:

 • (a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li toto ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce deklaroval;
 • (b) odpovídá jakosti nebo provedením předloze (dle Materiálové specifikace), byla-li jakost nebo provedení určeno podle předlohy;
 • (c) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • (d) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4. Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje také plnění jiného zboží a dále vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

5. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

6. Vzhledem ke způsobu dalšího užití zboží Kupujícím, neodpovídá Prodávající za vady, které vzniknou dalším skladováním, zpracováním, smísením nebo jiným dalším užitím zboží. Od okamžiku použití zboží dle předchozí věty Prodávající nenese odpovědnost za vady zboží.

7. Množství dodaného zboží je Kupující povinen překontrolovat při převzetí zboží a případné odchylky uvést v dodacím listu. Na později uplatněné vady v množství nebude brán zřetel.

8. Vady v jakosti zboží je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce zboží a dostatečné péči zjistit. Tím není dotčeno ustanovení odst. 6 tohoto článku.

9. V případě že Kupující reklamuje jakost dodaného zboží, je povinen toto reklamované zboží mít v původním balení s expedičním štítkem, ze kterého budou dohledatelné údaje o dodaném materiálu.

10. Práva z vadného plnění se nevztahují na poškození vzniklá zejména:

 • (a) mechanickým poškozením zboží;
 • (b) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají prostředí, které je přímo prodávajícím nebo výrobcem určeno;
 • (c) neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží;
 • (d) poškozením nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami;
 • (e) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů zboží;
 • (f) zpracováním zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy;
 • (g) poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.

ČLÁNEK 3.

UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

1. Vady je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Prodávající Kupujícímu doporučuje, aby co nejdříve zjištěné vady oznámil Prodávajícímu, přičemž Kupující je povinen zjevné vady uplatnit u Prodávajícího nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí zboží. Skryté vady zjištěné při zpracování zboží oznámí Kupující Prodávajícímu ihned poté, co je zjistil nebo při dostatečné péči mohl zjistit, nejpozději však do 3 dnů ode dne jejich zjištění.

2. Reklamaci uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho sídla, emailem na emailové adrese Prodávajícího: info@r-compounding.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdrží od Kupujícího oznámení o reklamaci, spolu s popisem vady zboží, způsobem jejího projevování, s četností jejího výskytu a s uvedením data, kdy se vada projevila, doplněné o fotografie vadného zboží. Kupující při uplatnění reklamace uvede dostatečně své kontaktní údaje (zejména obchodní firma Kupujícího, adresa, telefonní číslo a email) spolu se zvolením požadovaného způsobu vyřízení reklamace.

3. Kupující doloží k reklamaci ke zboží příslušející účetní doklad či dodací list; pokud již bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci.

4. Prodávající okamžikem doručení úplného oznámení o reklamaci zahájí reklamační řízení. Kupující je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. Prodávající je oprávněn požadovat osobní prohlídku reklamovaného zboží z důvodu posouzení vzniklých vad, a to po jejím předchozím oznámení Kupujícímu a Kupující je povinen mu osobní prohlídku reklamovaného zboží umožnit. Prohlídky se mohou účastnit rovněž s Prodávajícím spolupracující osoby, znalci a technická podpora. Prodávající není v prodlení s vyřízením reklamace, pokud mu Kupující neumožnil prohlídku zboží, na kterém se vady vyskytly.

5. O reklamaci bude rozhodnuto nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající vydá Kupujícího písemné potvrzení o datu a způsobu vyřešení reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace Prodávajícímu. Lhůtu 60 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit také po domluvě s Kupujícím.

6. V případě zjištění vad musí být zboží vráceno v takovém stavu, v jakém je Kupující převzal, jinak má Prodávající právo odmítnout přijetí zboží do reklamace, přičemž Prodávající jej k reklamaci přijme, pokud se jedná o opotřebení či znečištění zboží obvyklé.

7. Právo z vadného plněné nelze uplatnit na zboží již dále zpracované, smísené nebo jinak dále užité. Prodávající nenese odpovědnost za škodu vzniklou zpracováním, smísením nebo jiným užitím zboží v době poté, kdy se na něm vyskytly vady, popř. poté, kdy tyto vady bylo možno zjistit.

8. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 • (a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze části zboží, může Kupující požadovat jen výměnu části. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 • (b) na odstranění vady opravou zboží;
 • (c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • (d) odstoupit od dílčí kupní smlouvy.

9. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

10. Provedenou volbu způsobu řešení reklamace nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího, to však neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, má Kupující práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

11. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit dle své volby opravou věci nebo dodáním nového zboží.

12. Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

13. Při dodání nového zboží vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

14. Žádná ze stran nemá právo na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s reklamačním řízením.

ČLÁNEK 4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1. 6. 2017 a ruší předchozí dohodnutá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím týkajících se otázek upravených tímto Reklamačním řádem, tedy zejména práv z vadného plnění a jejich uplatnění.

2. Veškeré reklamační procesy se řídí platnou právní úpravou České republiky a jsou závazné pro všechny zúčastněné strany.

Remarkplast compounding a.s.